بازیگری کودک و نوجوان

سرفصل دروس بازیگری کودک و نوجوان

  • ریشه ها و انواع هنرهای نمایشی
  • پنج ابزار بازیگری
  • مانعهای بازیگری
  • بداهه
  • تقلید
  • تکنیک باور
  • مستطیل راسا
  • بازیگری اجر