کلاس بازیگری تئاتر

مدرس کلاس بازیگری تئاتر آقای میکاییل شهرستانی هستند.


سرفصل دروس:

ترم اول: بیان و مهندسی صدا    مدت: ۲۰ ساعت

ترم دوم: رها سازی، تربیت حس، بداهه و مبانی بازیگری    مدت: ۴۰ ساعت

ترم سوم: بازیگری تکمیلی

کار بر روی اثری نمایشی متناسب با دوره ی مورد نظر که در پایان دوره به روی صحنه می رود       مدت: ۶۰ ساعت