کلاس کارگردانی

kargardani-1-620x330

سرفصل دروس کارگردانی / نمایشنامه نویسی

⚫شناخت انواع هنرهای نمایشی (مشترک )

⚫تحلیل اساطیر و افسانه های ملل ( مشترک )

⚫فنون اقتباس (مشترک)

⚫تحلیل ساختاری نمایشنامه(مشترک)

⚫مکاتب و سبکهای بازیگری (کارگردانی)

⚫تعامل با طراحان فنی و هنری(کارگردانی)

⚫هدایت بازیگر(کارگردانی)

⚫کارگردانی مکتوب (کارگردانی)

⚫طرح و تبدیل آن به نمایشنامه (نمایشنامه نویسی)